Chữ ký sáng tạo

1, **""______""______""******
            COMPANY
******""______""______""**
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

2, ...............*.*...............
         COMPANY
...............*.*...............
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

3, >>.<<>>.<<>>.<<>>.<<>>.<<
             COMPANY
>>.<<>>.<<>>.<<>>.<<>>.<<
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

4, *;@;**;@;*;@;**;@;*;@;**;@;*
               COMPANY
*;@;**;@;*;@;**;@;*;@;**;@;*
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

5, <>~~<>~~<>~~<>~~<>~~<>~~<>
                COMPANY
<>~~<>~~<>~~<>~~<>~~<>~~<>
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

6, *. .*..*. .*..*. .*..*. .*..*. 
        COMPANY
.*. .*..*. .*..*. .*..*. .*..*. 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

7, "-::**.'*:+:*'.**::-**.'*:+:*'.**:-
               COMPANY
-::**.'*:+:*'.**::-**.'*:+:*'.**::-"
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

8, o*''*o_o*''*o_o*''*o_o*''*o_o*''*o
                 COMPANY
o*''*o_o*''*o_o*''*o_o*''*o_o*''*o
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

9, ===*.*=====*.*=====*.*===
               COMPANY
===*.*=====*.*=====*.*===
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

10, *{@} {@} {@} {@} {@} {@} {@}*
                    COMPANY
*{@} {@} {@} {@} {@} {@} {@}*
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

11, {}*-:* {}*-:* {}*-:* {}*-:* {}
              COMPANY
{}*-:* {}*-:* {}*-:* {}*-:* {}
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

12, “:::.:!|!:..:!|!:..:!|!:..:!|!:.:::”
          COMPANY
“:::.:!|!:..:!|!:..:!|!:..:!|!:.:::”
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

13, =()=()=()=()=()=()=()=()=!!!
            COMPANY
!!!=()=()=()=()=()=()=()=()=
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

14, .*""""+._.+""""+._.+""""*.
           COMPANY        
  """"+._.+""""""+._.+"""
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

15, "..:!|!:.._..:!|!:.._..:!|!:.._..:!|!:.."
              COMPANY 
 -!|!- " " -!|!- " " -!|!- " " -!|!-
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

16, ".......*.*.......*.*.*.......*.*.......
           COMPANY 
.......*.*.......*.*.*.......*.*......."
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

17, /*\./*\./*\./*\./*\./*\./*\./*\./*\
             COMPANY
\./*\./*\./*\./*\./*\./*\./*\./*\*/
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

18, ~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'
            COMPANY
~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

19, =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
            COMPANY
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

20, ("'v'")-("'v'")-("'v'")-("'v'")-("'v'")
                COMPANY
("'v'")-("'v'")-("'v'")-("'v'")-("'v'")
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Liên hệ với chúng tôi